Davanın Esastan Reddi Ne Demektir?

Davanın esastan reddi, bir davanın mahkeme tarafından temel olarak kabul edilmemesi anlamına gelir. Bu durumda, dava açan tarafın talepleri dikkate alınmaz ve dava hükümsüz sayılır. Esastan reddin nedenleri arasında usul eksikliği, zamanaşımı veya davanın dayandığı kanun hükümlerinin uygulanamaz olması gibi durumlar yer alabilir.

Davanın esastan reddi ne demektir? Davanın esastan reddi, mahkemenin dava hakkında karar vermeden önce dava konusunu inceleyerek kabul etmemesidir. Esastan reddedilen bir dava, mahkeme tarafından kabul edilemez veya geçersiz olarak değerlendirilmiştir. Bu durumda, dava açan tarafın talepleri dikkate alınmaz ve davaya ilişkin bir karar verilmez. Davanın esastan reddi genellikle dava açma sürecindeki eksiklikler veya yetersizlikler nedeniyle gerçekleşebilir. Mahkeme, davacının iddialarını kanıtlayamaması veya hukuki prosedürleri takip etmemesi gibi nedenlerle davanın reddedilmesine karar verebilir. Davanın esastan reddi, dava sürecinde önemli bir adımdır ve dava açan taraf için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, bir dava açmadan önce dikkatlice hazırlık yapmak ve hukuki gereklilikleri yerine getirmek önemlidir.

Davanın esastan reddi, dava konusunun tamamen reddedilmesini ifade eder.
Davanın esastan reddi talebi, davacının iddialarının kabul edilmemesini istemektir.
Bir davanın esastan reddi, davanın mahkeme tarafından hükümsüz sayılması anlamına gelir.
Davanın esastan reddi, dava konusuyla ilgili herhangi bir inceleme yapılmadan karar verilmesini sağlar.
Davanın esastan reddi talebi, davacının taleplerinin hiçbir şekilde kabul edilmemesini amaçlar.
 • Davanın esastan reddi, dava konusunun tamamen reddedilmesini ifade eder.
 • Davanın esastan reddi talebi, davacının iddialarının kabul edilmemesini istemektir.
 • Bir davanın esastan reddi, davanın mahkeme tarafından hükümsüz sayılması anlamına gelir.
 • Davanın esastan reddi, dava konusuyla ilgili herhangi bir inceleme yapılmadan karar verilmesini sağlar.
 • Davanın esastan reddi talebi, davacının taleplerinin hiçbir şekilde kabul edilmemesini amaçlar.

Davanın Esastan Reddi Nedir?

Davanın esastan reddi, mahkemenin dava konusuyla ilgili olarak verdiği bir karardır. Bu karar, davanın hüküm verilmeden önce reddedildiği anlamına gelir. Yani, mahkeme dava konusunu inceledikten sonra, davanın dayandığı iddiaların veya delillerin yetersiz olduğuna veya hukuki bir temele sahip olmadığına karar verebilir ve davanın esastan reddine karar verebilir.

Davanın Esastan Reddi Nedir? Ne Zaman İstenebilir? Hangi Durumlarda Karar Verilir?
Bir davanın mahkeme tarafından, davanın hukuki dayanağının olmadığı veya dava şartlarının yerine getirilmediği gerekçesiyle reddedilmesidir. Dava dilekçesi sunulduğunda veya dava sürecinde herhangi bir aşamada istenebilir. Dava açılma süresinin geçmiş olması, yetkisizlik veya görevsizlik, usul ve şekil kurallarının ihlali gibi durumlarda karar verilebilir.

Davanın Esastan Reddi Nasıl İstenebilir?

Davanın esastan reddi istenebilmesi için dava dilekçesinde veya duruşma sırasında bu talebin açık bir şekilde belirtilmesi gerekir. Talep, dava konusuyla ilgili olarak yeterli delillerin olmadığı veya hukuki bir temelin bulunmadığı gerekçelerine dayandırılabilir. Mahkeme bu talebi değerlendirerek davanın esastan reddine karar verebilir.

 • Davanın esastan reddi talebi, davacı veya davalının dilekçe yoluyla mahkemeye sunulmalıdır.
 • Talep edilen davanın esastan reddi, davacı veya davalının gerekçeleriyle birlikte açık ve net bir şekilde belirtilmelidir.
 • Mahkeme, davanın esastan reddi talebini değerlendirerek karar verecektir. Mahkeme, talebin yerinde olduğunu düşünürse davanın esastan reddine karar verecektir.

Davanın Esastan Reddi Hangi Durumlarda Gerçekleşebilir?

Davanın esastan reddi, dava konusunun hukuki açıdan yetersiz olduğu veya dayandığı iddiaların veya delillerin geçersiz olduğu durumlarda gerçekleşebilir. Örneğin, dava açılan konunun hukuki bir koruma sağlamadığı veya dava açan tarafın yeterli deliller sunamadığı durumlarda mahkeme davanın esastan reddine karar verebilir.

 1. Yargılamaya yetkili mahkeme tarafından davanın süresi içinde açılmaması durumunda
 2. Dava açma süresinin geçmiş olması durumunda
 3. Davanın usulüne uygun olarak açılmaması durumunda
 4. Davacının dava hakkından feragat etmesi durumunda
 5. Davacının dava hakkını kullanma ehliyetinin bulunmaması durumunda

Davanın Esastan Reddi Sonrasında Ne Olur?

Davanın esastan reddi sonrasında, dava reddedilmiş olur ve hüküm verilmeden sona erer. Bu durumda, dava açan tarafın talepleri değerlendirilmez ve dava sonuçlandırılmış olur. Dava açan taraf, kararı temyiz etme hakkına sahip olabilir veya yeni bir dava açma yoluna gidebilir.

Dava Süreci Temyiz Yolu Kararın Kesinleşmesi
Davanın reddedilmesiyle birlikte dava süreci sona erer. Davanın reddedilmesi durumunda temyiz yoluna başvurulabilir. Dava reddedildikten sonra temyiz süreci tamamlandığında karar kesinleşir.
Reddedilen dava için yeniden dava açma hakkı bulunmaz. Temyiz süreci sonucunda karar onanabilir veya bozulabilir. Yargıtay tarafından verilen son karar kesin olup, değiştirilmez.
Reddedilen dava için başka bir mahkemeye başvurulamaz. Temyiz süreci uzun sürebilir ve sonuçlanması zaman alabilir. Kararın kesinleşmesiyle birlikte dava tamamen sona erer.

Davanın Esastan Reddi Kararı Nasıl İtiraz Edilebilir?

Davanın esastan reddi kararına itiraz etmek için kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren belirli bir süre içinde itiraz dilekçesiyle temyiz başvurusunda bulunulması gerekir. Temyiz başvurusu, yüksek mahkemeye yapılır ve bu mahkeme kararı inceleyerek onaylayabilir veya bozabilir.

Davanın esastan reddi kararına itiraz, kararın tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz yoluyla yapılabilir.

Davanın Esastan Reddi Duruşma İçin Nasıl Etkili Olur?

Davanın esastan reddi, duruşma için önemli bir etkiye sahiptir çünkü dava reddedildiği için duruşma yapılmadan sona erer. Bu durumda, dava açan tarafın talepleri değerlendirilmez ve savunma yapma fırsatı verilmez. Dolayısıyla, davanın esastan reddi kararı, duruşmanın gerçekleşmesini engeller.

Davanın esastan reddi, duruşma için önemli bir etkiye sahiptir çünkü davanın mahkeme tarafından kabul edilmemesi anlamına gelir.

Davanın Esastan Reddi Kararı Ne Zaman Verilir?

Davanın esastan reddi kararı, dava konusuyla ilgili olarak yeterli delillerin veya hukuki bir temelin olmadığı durumlarda verilir. Mahkeme, dava konusunu inceledikten sonra bu kararı verebilir. Karar genellikle duruşma sırasında veya dava dilekçesinin incelenmesi sonucunda verilir.

Davanın reddi kararı nasıl verilir?

Davanın esastan reddi kararı, dava dilekçesindeki iddiaların hukuka aykırı, dayanaktan yoksun veya hak arama özgürlüğüne aykırı olduğu durumlarda verilir.

Reddi kararı hangi aşamada verilir?

Reddi kararı, dava açıldıktan sonra yapılan inceleme sonucunda veya duruşma aşamasında verilebilir.

Davanın esastan reddi kararı ne zaman kesinleşir?

Davanın esastan reddi kararı, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde temyiz edilmezse kesinleşir.